Våra yrkesroller

Vi har tjänstemän och yrkesarbetare som arbetar i våra projekt runt om i Sverige. Våra olika yrkesroller är involverade i olika faser, i allt från tidiga skeden till produktion.

Hero ImageHero Image

Projektingenjör

Fungerar som stöd till projektchef och produktionschef vid projektförberedelser så som inköpsplan och budget/inköpsbudget och gör projektinköp under produktionsfasen (fas 2). Deltar vid utvärdering av alternativa metoder och system samt vid framtagning av budget under både projekteringsfasen (fas 1) och produktionsfasen. Utför, sammanställer och återkopplar resultat av enkätmätningar av projektets mål och arbetsklimat i samarbete med projektledare.

Jobbar med kalkylarbete, kalkylkoppling mot 3D-modeller, ekonomi kopplat till kalkylsystemet MAP och underlag för ekonomiavstämning. Tar fram drift och skötselinstruktioner (handläggare) och deltar även i anbudsarbete.

Produktionschef

Är BAS-U och ansvarar för att övergripande leda produktionen mot ställda projektmål. Arbetar med tvärfacklig planering och arbetsberedning, har tids- och resursansvar samt är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig för projektets produktionsskede. Medverkar i metod- och systemval samt vid beredningar och upphandling av större köp. Ansvarar för myndighetskontakter för driften, möten och besiktningar. Dokumenterar också avvikelser och frågor.

Som produktionschef involverar och utvecklar man samarbetspartners och ledande montörer (PE) i vårt arbetssätt samt har ansvar för ekonomin på bygget.

Arbetsledare

Leder produktionen mot ställda projektmål, medverkar i metod- och systemval samt vid beredningar och upphandling av större köp. Deltar också i möten och vid besiktningar, dokumenterar avvikelser och frågor och upprättar underlag för ekonomiska avstämningar. Gör arbetsberedningar med hjälp av 3D-modell, samordnar egna och underentreprenörers arbeten samt följer upp ingångna avtal. Kan i vissa projekt ha BAS-U ansvar.

Projekteringsledare

Projekteringsledarens finns med i båda faser av projekten, men med tyngdpunkt i fas 1 där hen är övergripande ansvarig för att organisera och leda processen i projektet på ett väl organiserat och strukturerat vis. Ansvarar för att projekteringen genomförs på ett kvalitativt, miljömässigt och ekonomiskt sätt och tar fram projekteringstidplan, mötesrutiner och strukturer för projektorganisationen i projektet.

Ansvarar för att säkerställa partneringprocessen och arbetssätt i projekteringsskedet, optimera grupper och mötesformer samt se till att alla i de tvärfackliga arbetsgrupperna inkluderas och deltar. För kontinuerlig dialog med projektchef för säkerställande och uppföljning mot budget. Delaktig i anordnade av workshops för erfarenhetsåterföring mellan projektering, ett projekt till ett annat, samt mellan projektering och produktion.

Projektchef

Ansvarar för projekt från projektering till överlämnande, samt under garantitiden. Ansvarar för att projektet utförs på ett kvalitativt, affärsmässigt, miljömässigt och ekonomiskt sätt. Tar fram projektplan, kontrollplaner, inköpsplan och säkerställer att underleverantörer har kännedom om kundkrav.

Har ekonomiskt ansvar i projekten och är ansvarig för avstämningar och uppföljning av mål, övergripande ansvarig för leverantörsfakturor, kundfakturering och inköp. Deltar i kundmöten och i projektråd och bidrar till att ta fram förvaltningshandlingar tillsammans med kund.

Är kontaktperson för projektet under garantitiden och ansvarar för regelbundna möten med projektledning och förvaltning under garantitiden.

Upprättar och behåller goda kundrelationer, ansvarar för personalplanering i samråd med områdeschef, personalresurser och ledning av personalen i projekten.

Områdeschef   

Ansvarig chef inom ett geografiskt eller segmentunikt område i ByggDialog. Har överblick och utvecklar kundrelationer samt ansvarar för marknadsbevakningsarbetet inom samordningsområdet. Ansvarar för styrning mot företagets mål samt för uppföljning och rapportering i företagsledningen. Personalplanering, tillsättande av resurser och ledning av personalen inom området samt delaktighet vid rekrytering av nya medarbetare är en del av rollen. Ansvarar för anbudsarbete och ingår i såväl företagets strategiska samt operativa ledningsgrupp.

Förman

Hantverkare som i varierande del av arbetstiden medverkar i planering och ledning av byggprojektet genom att exempelvis delta i tvärfackliga arbetsberedningar med produktionsledning och övriga ledande montörer med hjälpmedel som BIM-modell och underlag från kalkylsystemet MAP.

Skapar lag, utvecklar och entusiasmerar yngre medarbetare.  Samordnar och följer upp arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen i nära samarbete med övrig produktionsledning. Deltar i prognosarbete. Gör uppföljning av timmar, budgetförändringar, inköp, avrop mot ingångna avtal samt inköp, ritningshantering gällande handlingar och deltar i veckomöten.

Hantverkare trä

Medverkar i en stor bredd av arbetsuppgifter på bygget. Hantverkare med inriktning trä jobbar exempelvis med formsättning, bygger innerväggar, bjälklag och takkonstruktioner, monterar fasadmaterial, fönster, dörrar, skåp- och inredningssnickerier och hanterar många olika material och produkter som förekommer på arbetsplatsen. Att bygga anordningar för en säker arbetsplats, logistik och skyltning, och andra provisorier samt etablering och avetablering av arbetsplatsen är andra exempel på arbetsuppgifter som ingår i trähantverkarens jobb. Projekten kan vara innebära såväl nybyggnation som ombyggnad av hus och anläggningar.

Hantverkare betong

Hantverkare med inriktning betong är våra specialister på arbeten med betong. De medverkar vid formsättning men framförallt armerar, gjuter och efterbehandlar betongkonstruktionerna. I rollen ingår att armera och gjuta de vanligaste byggdelarna som exempelvis fundament, plintar, betongplattor, socklar, pelare, bjälklag och väggar. Avancerade maskinfundament, undergjutningar, trappor, löparbanor och andra betongjobb förekommer också.  Avjämning av bjälklag, golvfall och golv med olika typer av spackel kan också ingå i vardagen liksom lagning och slipning av ytor samt viss montering av prefabricerade element.