Vår partneringprocess

Partnering enligt oss

Partnering och samverkan innebär att alla medarbetare kan bidra med sina kunskaper, att kompetenser tas till vara och att varje projekt kan justeras långt in i processen. Tack vare öppenheten bygger vi upp en förståelse för kundens och verksamhetens behov och en respekt för varandras kunskap.

Mer om partnering
Hero ImageHero Image
Byggdialog - vi är partnering

Vi är övertygade om att det är mer effektivt och meningsfullt att tänka och arbeta tillsammans, än att göra det ensam. Vår vision är att bidra till en bättre byggbransch som präglas av ärlighet, samarbete och människor som mår bra. Att bygga viktiga samhällsfastigheter på ett sätt där vi i högre grad tar vara på kunskap, är vårt sätt att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Vår affärsidé

Vi vill samordna, leda och tillföra kompetens genom hela projektet. Från idé till färdigbyggd produkt. Vårt arbetssätt är systematiskt, transparent och gör det möjligt att, med hög flexibilitet och aktiv kunskapsdelning mellan aktörerna, optimera slutprodukten. Ett byggprojekt är alltid en komplex process som kräver samordning av många olika kompetenser för att genomföras. När alla aktörer kan bidra på ett effektivt sätt i rätt tid får vi det bästa möjliga gemensamma resultatet.  
 

Ekonomiskt ansvar

Vi tar ansvar för projektets totala ekonomi och jobbar aktivt med kostnadsstyrning och samordning. Vi vill ha transparens inom vår gemensamma projektledning. Du som kund får tillgång till vårt ekonomisystem och kan se allt vi ser. Även underentreprenörernas och konsulternas ekonomi redovisas helt öppet. Den här transparensen är viktig för att kunna skapa ett gott förtroende och en bra samverkansprocess.  

Tre fördelar med
partnering.
  • Flexibel process

    Med en flexibel organisation kan projektet snabbt anpassas efter nya krav och behov.

  • Öppen och transparent budgetuppföljning

    Beställaren vet precis vad de betalar för och vi som entreprenör kan vara trygga med att få betalt för nettokostnader och en rimlig ersättning för jobbet.

  • Tydligt fokus på målet

    Partnering är att arbeta med helheten, tillsammans med kunden arbetar vi med ett och samma mål i fokus.

Våra kunder

Flera av våra kunder representerar viktiga samhällsbärande funktioner som tekniska anläggningar, utbildning, vård och omsorg. Eftersom vi bygger fastigheter och anläggningar i dessa segment är vi med och ser till att både processen och slutprodukten blir långsiktigt hållbara. Vi bidrar genom att ta vår del av ansvaret. Det gör vi genom att guida våra kunder till bra miljöval, bygga kostnads- och drifteffektiva byggnader samt värna om den sociala hållbarheten. Både för människorna som jobbar i våra projekt och för de som ska använda lokalerna.

”Projektet har haft en hög grad av komplexitet. Genom samverkan har den samlade kompetensen hos beställare, konsulter, entreprenör och partneringunderentreprenörer nytt­jats på ett effektivt sätt."
Markus Svedberg
Fd. Projektledare på Västfastigheter