Våra värderingar

Vi är ett värderingsstyrt företag med människan i centrum. Sedan ByggDialog startades har vi velat visa vägen mot en mer öppen, ärlig och hållbar byggprocess. Utgångspunkten är våra viktiga partneringvärderingar som vi tycker är särskilt viktiga att stå upp för. De är vägledande i allt vi gör och ett praktiskt verktyg i vår verksamhet, vårt beslutsfattande och vårt ledarskap.

Hero ImageHero Image
Våra 8 viktiga värderingar för hållbart byggande
1
Kompetens

ByggDialog ska kännetecknas av hög kompetens inom byggproduktion och projektledning. Vi skiljer oss från traditionella byggföretag när det gäller att arbeta i samarbetsskedet för produktion, teknisk samverkan i dialog med andra företag, träffsäkerhet i kalkyl och budgeterande samt effektivitet i genomförandet. 

 

Dialogen är en kärnprocess för hela verksamheten men vi har känslan för när det är dags att styra. Det är svårt att i varje beslut få total koncensus, beslut måste ibland fattas trots att alla inte håller med. För ledaren är helheten viktigare än små detaljer. Vi är bra på att växla perspektiv, förstå hur delarna påverkar helheten och fatta beslut därefter. 

2
Ärlighet

ByggDialogs personal och de underentreprenörer vi anlitar ska vara ärliga människor som har god förmåga att flrmedla och bidra med sin kompetens och ge och ta emot återkoppling på andras och sin egen insats. 

Vi har en rak och tydlig kommunikation som också innebär att vi tar tag i problem direkt, kliver fram i svåra situationer även när det gäller relationer mellan såväl oss kollegor som med samarbetspartners, leverantörer och kunder.

3
Öppenhet

Allt arbete i våra projekt ska se öppet, för att främja en effektiv byggprocess där allas kompetens kan komma projektet till godo i rätt tid. Systen och rutiner anpassas till öppenhet. Människor som arbetar i ByggDialog ska ha ett öppet och jämlikt förhållningssätt till andra människor, förmågan att lyssna, utveckla och ompröva sina tankar och idéer i samarbete med andra i projekt.

4
Utveckling

Människor som delat i ByggDialogs projekt ska bidra till ett arbetsklimat som skapar förutsättningar för hållbar utveckling av samhället, utveckling för var och en och för projektet. Vi ska varje dag ge varandra återkoppling för att hjälpa varandra att utvecklas.

Vi visar engagemang i projekten och är lojala med vad vi beslutat. En lösningsorienterad och positiv attityd är avgörande för framgång i byggDialog.

5
Annorlunda

Det är inget självändamål att vara ett annorlunda företag men vi sitter inte fast i byggsektorns gamla beteendemönster. Vi har både mandat och skyldighet att agera annorlunda på marknaden och i byggprocessen i de fall det stämmer med våra värderingar, leder till en effektivare byggprocess och ger större kundvärde.

6
Långsiktighet

Vi försöker guida våra kunder till långsiktigt hållbara överväganden och val och undvika slöseri med samhällets och jordens resurser. Vi har alla också ett ansvar att i beslut och prioriteringar, ta hänsyn till de mål och policyer som gäller för verksamheten i projektet och i ByggDialogs lönsamhet ska vara långsiktigt stabil och förutsägbar i varje projekt. Kortsiktiga ekonomiska klipp hör inte ihop med arbetssätt och öppenhet.

7
Prisvärdhet

Vi arbetar resurssnålt och effektivt när vi bygger vilket bland annat innebär att vi försöker minska på onödig förbrukning av mänskliga, fysiska och ekonomiska resurser och vara måttfulla och effektiva i hela försörjningskedjan. Vi arbetar kontinuerligt i projekten med att gånga upp förändrade omvärldskrav och behov och för att optimera vår användning av resurser. 

 

Kunderna ska uppleva att de fått en prisvärd produkt i samarbete med oss. Vi vill i varje projekt förstå vilka faktorer som bidrar till prisvärdhet just där. vi arbetar i vardagen med att sätta oss in i den specifika kundens situation och försöker förstå dennes utmaningar och behov, så att vi blir ett fullgott stöd och tillför kunskap och resurser i alla skeden. Vi ska vara så flexibla att kunden får maximal nytta av att ha valt samverkan enligt vår modell. 

8
Samhällsansvar och affärsetik

Våra kunder representerar i många fall viktiga samhällsbärande system som tekniska anläggningar, utbildning, vård och omsorg. Eftersom vi bygger hus och anläggningar i dessa segment är vi en del av systemen och en viktig kugge för att se till att både processen och slutprodukten blir långsiktigt hållbara. Vi bidrar genom att ta vår del av ansvaret. 

 

Vi på ByggDialog strävar efter god affärsetik och undviker situationer som strider mot detta. När vi bjuder eller blir bjudna på något är det måttfullt, öppet, seriöst och sker inte vid några kritiska tidpunkter under exempelvis pågående upphandling. Vi tar alltid det säkra före det osäkra. Vi är alltid varandras förebilder och ska noggrant överväga vilka aktiviteter som är lämpliga att delta i utifrån exempelvis vem som arrangerar, typ av aktivitet, var det äger rum, vilka som medverkar och vem som bekostar det hela. Allt för att säkerställa vår fria roll på marknaden, vårt oberoende och att vårt budskap stämmer med hur vi agerar.

”Samarbetsformen partnering har upplevts som öppen och rättvis. Som beställare har vi fått påverka i både stort och smått. Alla inblandade är väldigt nöjda."
Sandra Hagstrand
Projektledare, Kils kommun