Jämställdhet

Öka jämställdheten i byggbranschen

Vi vill inspirera hela byggbranschen till att öka jämställdhetsåtgärder och skapa ett attraktivt, inkluderande arbetsklimat. En viktig aspekt är att öka medvetenheten och sprida kunskap om genus och jämställdhet.

så här jobbar vi
Hero ImageHero Image

En ny väg mot jämställdhet

Byggbranschen har stora utmaningar inom jämställdhet, med få kvinnor och lite mångfald. Machokultur, förlegade normer och värderingar hindrar kvinnor att trivas och prestera. Även män drabbas negativt på grund av outtalade regler, förväntningar och ideal. Så hur ökar vi jämställdheten i byggbranschen?

I projektet ”En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch” har vi på ByggDialog tillsammans med Lokalförvaltningen i Göteborg och Chalmers tagit reda på hur vi kan skapa förutsättningar för en jämställd byggprocess. Vi har även sett över vilka möjligheter beställare och entreprenörer har att påverka jämställdheten i själva byggprocessen. Utvecklingsarbetet har genomförts på nybyggnadsprojektet Skytteskolan i Göteborg, där ambitionerna om en jämställd och inkluderande skolmiljö är höga och där det fanns jämställdhetsmål för själva byggprocessen.


Kunskap och praktiska verktyg

En orsak till låg jämställdhet i byggbranschen är brist på kunskap om jämställdhetsarbete och varför det är viktigt. Det saknas även praktiska åtgärder förutom de initiativ som enskilda företag eller branschorganisationer driver.

Den homogena byggbranschen förstärker gärna det gemensamma beteendet i arbetsgrupper och den trygghetszonen som bildas när alla är lika i en grupp hindrar utveckling. Den har även en negativ påverkan på välbefinnandet hos alla oavsett kön. En ojämn könsfördelning och en sexistisk arbetsplatskultur stänger ute både kvinnor och grupper av män. Detta beteende är dolt i normer och fördomar och det hindrar enskilda organisationer att fullt ut ta till vara kompetensen hos medarbetarna.


Bygga för inkludering

Vi har genomfört utbildning, workshoppar och diskussionsgrupper för både tjänstemän och alla olika yrkesgrupper och entreprenörer på byggarbetsplatsen.

– När vi diskuterat ämnet i dessa forum så har det funnits mycket att prata om och lära varandra. Vi har slagit hål på myter om att kvinnor inte skulle vara intresserade av byggbranschen eller orka med byggarbeten, och lärt oss hur vi gemensamt kan arbeta för en mer inkluderande och attraktiv byggbransch i praktiken. Många har viljan att vara mer inkluderande, men har kanske inte alltid kunskap om hur de attraherar mångfald. Därför har vi i projektet tagit fram en färdplan, som är en vägvisare för att nå jämlika förutsättningar i byggprocessen och skapa ett inkluderande arbetsklimat, berättar Hanna.

Image
Högre lönsamhet och större innovationskraft.

Framgångsrika initiativ ökar kvinnors rekrytering i byggbranschen. Stora entreprenörer har lärlingsprogram för kvinnor och branschorganisationer driver kampanjer. Jämställdhet handlar om kvalitet; heterogena grupper tar bättre beslut, vilket ökar lönsamhet och innovationskraft.

Image
Högre effektivitet och bättre arbetsmiljö.

En ökad jämställdhet bidrar till byggbranschens utveckling och innovationsförmåga, arbetsätt blir mer effektiva och säkrare och könsintegrerade arbetsplatser har färre sjukskrivningar, ökad effektivitet, mindre personalomsättning, färre olyckor och färre konflikter mellan anställda.

Image
Lättare att rekrytera i framtiden.

Med arbetskraftsbrist behöver byggbranschen jämställdhet för att attrahera framtida talanger med hög jämlikhetsmedvetenhet. Att attrahera kvinnor och öka mångfald kräver jämlika förutsättningar. Det är viktigt att utmana maktstrukturer och förändra machokulturen som hindrar fri utveckling.

”Vi vill lyfta och implementera frågan om normer i byggbranschen, vinsterna med mångfald och jämlikhet, jobba med beteende och gemensamt komma fram till vad vi som organisation, grupp och individ kan göra för en mer attraktiv och jämställd byggbransch.”
Hanna Johansson
ByggDialogs projektledare för jämställdhetsprojektet
6 punkter som leder till ökad jämställdhet och inkludering

Vi har genomfört utbildning, workshoppar och diskussionsgrupper för både tjänstemän och alla olika yrkesgrupper och entreprenörer på byggarbetsplatsen.


– När vi diskuterat ämnet i dessa forum så har det funnits mycket att prata om och lära varandra. Vi har slagit hål på myter om att kvinnor inte skulle vara intresserade av byggbranschen eller orka med byggarbeten, och lärt oss hur vi gemensamt kan arbeta för en mer inkluderande och attraktiv byggbransch i praktiken. Många har viljan att vara mer inkluderande, men har kanske inte alltid kunskap om hur de attraherar mångfald. Därför har vi i projektet tagit fram en färdplan, som är en vägvisare för att nå jämlika förutsättningar i byggprocessen och skapa ett inkluderande arbetsklimat, berättar Hanna.

1
Långsiktigt arbete med många steg

Det är viktigt att se på jämställdhetsarbete som en långsiktig satsning. Det är också viktigt att ha respekt för att jämställdhetsarbete skapar motstånd. Det handlar om att ta små steg, snarare än att genomföra snabba gigantiska förändringar. Alla små steg tillsammans leder till stora förändringar.

2
Styr mot jämställdhet

Ett målinriktat arbete och ett strategiskt beslut från ledningen är centralt för att uppnå förändring. Till detta behövs tydliga mål och tydlig information om varför jämställdhetsarbetet genomförs samt beslut om aktiva åtgärder. Kartlägg nuläget och sätt riktningen framåt. En jämställdhetsstrategi ska genomsyra allt, från affärsstrategi till rekryteringsstrategi. Och implementering är nyckeln - inkludera var och en.

3
Bygg kompetens

Grundläggande kunskap är nödvändigt för att kunna ifrågasätta. Genom att medvetandegöra hur normer, maktstrukturer och machokultur fungerar och vilket inflytande de har skapar du möjligheter att påverka och förändra. Genus är ett kunskapsområde i sig och det måste få ta tid att lära sig. Mest effektivt är att involvera alla i arbete kring frågor kopplade till arbetssituationen. Med en bred kunskapsbas får ni förutsättningar för en inkluderande företagskultur som genomsyras av jämställdhet.

4
Skapa en ny byggnorm

Det finns ett brett stöd för att överge machokulturen, som andra branscher har lyckats med. Bryt mönster genom att aktivt arbeta med en ny kultur och en ny norm byggd på öppenhet, inkludering, vänlighet och lyhördhet. Här finns många verktyg och metoder att ta till: använd till exempel normkritisk rekrytering och inför en gemensam uppförandekod som nyanställda får signera på arbetsplatsintroduktionen.

5
Agera - ta ansvar

Jämställdhetsarbete är inte det som sker någon annanstans. Det pågår hela tiden, på alla nivåer. Organisationer, grupper och individer behöver ta ansvar och ta aktiv del i att vara inkluderande och verka för jämlik förutsättning och arbetsklimat. Ingen individ är helt fördomsfri och varje individ behöver därför reflektera över egna värderingar och beteenden och hur det bidrar till arbetsplatskulturen. Ansvar innebär att våga se problemen, ta initiativ för inkludering och stå upp mot oönskat beteende - alltid!

6
Ställ krav

Jämställdhetsarbete är inte det som sker någon annanstans. Det pågår hela tiden, på alla nivåer. Organisationer, grupper och individer behöver ta ansvar och ta aktiv del i att vara inkluderande och verka för jämlik förutsättning och arbetsklimat. Ingen individ är helt fördomsfri och varje individ behöver därför reflektera över egna värderingar och beteenden och hur det bidrar till arbetsplatskulturen. Ansvar innebär att våga se problemen, ta initiativ för inkludering och stå upp mot oönskat beteende - alltid!

Hjälp oss sprida kunskap om 
genus och jämställdhet