Hållbarhet

Vi vill ta ett större ansvar

Med målet att skapa en effektivare och mer hållbar byggprocess för planeten, samhället och ekonomiskt, är det viktigt för oss att jobba med hållbarhet ur flera perspektiv.

så här jobbar vi
Hero ImageHero Image

Hållbara metoder baserat på vetenskap

Kärnan i vårt arbetssätt är god arbetsmiljö, givande samarbeten, minimal miljöpåverkan och ansvarsfull hantering av kundernas pengar. Vi har påbörjat en resa mot att bli ett ännu mer hållbart företag. Vårt hållbarhetsarbete grundar sig i åtta vetenskapligt baserade hållbarhetsprinicper (FSSD-metoden). Principerna handlar om att inte utsätta det ekologiska systemet för systematisk stress och att undvika strukturella hinder i det sociala systemet, samhället.

1
Koncentration av ämnen från berggrunden

Detta innebär begränsat uttag och säkerställande av att koncentrationen av ämnen från berggrunden, som exempelvis kol, olj,a glas, metaller, fosfor med mera, inte ökar systematiskt i atmosfären, haven, jorden eller andra delar av naturen.

2
Koncentrationer av ämnen som produceras av samhället

Detta innebär medveten molekylär design, begränsad produktion och skydd så att koncentrationerna av socialt producerade molekyler och nuklider, exempelvis NOx, CFC, PFAS, antibiotika, herbicide, inte systematiskt ökar i atmosfären, haven, jorden eller andra delas av naturen. 

3
Undanträngning med fysiska medel

Detta innebär att matjordens yta, tjockled och kvalitet, tillfångången på färskvatten, den biologiska mångfalden och andra aspekter av biologisk produktivitet och motståndskraft inte försämras systematiskt genom felaktig hantering, misskötsel, utträngning eller andra former av fysisk manipulation, t.ex. överanvändning av skogar, avskogning, överfiske, hårdgjorda ytor, avfall osv. 

4
Hälsa

Detta innebär att människor inte utsätts för sociala förhållanden som systematiskt undergräver deras förmåga att undvika skador och sjukdomar fysiskt, mentalt eller känslomässigt, t.ex. farliga arbetsförhållanden eller otillräcklig vila från arbetet.

5
Inflytande

Detta innebär att människor inte systematiskt hindras från att delta i utformningen av de sociala system som de ingår i, t.ex. genom att undertrycka yttrandefriheten eller inte ta hänsyn till åsikter.

6
Opartiskhet

Detta innebär att människor inte systematiskt utsätts för partisk behandling, t.ex. diskriminering (t.ex. etnicitet, kön, sexuella preferenser) eller orättvist urval vid tillsättningar av tjänster eller befodring. 

7
Kompetens

Detta innebär att människor inte systematiskt hindras från att lära sig och utveckla färdigheter individuellt och/eller tillsammans, t.ex. genom hinder för utbildning eller otillräckliga möjligheter till personlig utveckling.

8
Mening

Detta innebär att människor inte systematiskt hindras från att skapa individuell mening eller samskapande av gemensam mening, t.ex. genom att undertrycka kulturella uttryck eller hindra för skapande av meningsfulla villkor. 

Image
Miljö

Ekologiska principer fokuserar på att använda metoder och material som harmoniserar med jordens känsliga balans. Detta innebär att minska på utvinning av exempelvis fossila bränslen och metaller. Samtidigt handlar det om att begränsa samhällets avfall, föroreningar och gifter. Dessutom är det viktigt att undvika överutnyttjande av naturen, som skogsskövling och utbredningen av hårdgjorda ytor.

Image
Människor

ByggDialog fokuserar på människor: vi bygger för dem, samarbetar med dem och är dem i våra roller. Sociala principer skapar förutsättningar för hälsa, delaktighet och mening. Alla vi möter, oavsett om det är kollegor, kunder eller partners, ska känna sig respekterade och värderade. Vår grund ligger i respekt, likabehandling och ambitionen att bidra positivt.

 

Hållbar samhällsekonomi

Vi är ett värderingsstyrt företag som vill ta ett större ansvar i byggprocessen och bidra till en hållbar utveckling av samhället. Eftersom våra kunder till 95 procent är offentliga beställare som finansieras av skattepengar, är det extra viktigt för oss att genomföra byggprojekt med respekt för både individen, miljön och samhällets pengar. Vi vill ge tillbaka så mycket som möjligt till projekten och samhället. Med vår transparenta och effektiva byggprocess kan kan vi använda samhällets gemensamma resurser mycket mer effektivt.

Det här helhetsperspektivet är grundläggande för att lyckas, men hållbarhetsarbetet kräver också samarbete i hela försörjningskedjan. Allas kunskap behövs och alla behöver bidra. Tillsammans med kunder, samarbetspartners och alla intressenter i byggprocessen kan vi steg för steg blir mer och mer hållbara. Partnering som arbetssätt är en viktig hållbarhetsmotor i det arbetet.

Som ett led i vårt arbete med säkra byggprojekt är vi även medlemmar i Håll nollan, en samverkansorganisation för noll olyckor i byggbranschen.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet?Kontakta mig gärna!
Karin AnderssonHållbarhetsansvarig0722126279karin.andersson@byggdialog.se