Pedagogiska miljöer

Nolbäckens förskola i Nol

Ale Kommun har en befolkningsprognos som pekar stadigt uppåt de kommande åren

  Hero ImageHero Image

  Ale Kommun har en befolkningsprognos som pekar stadigt uppåt de kommande åren och i och med det ser man ett stort behov av att utöka antalet förskoleplatser i kommunen. För att tillgodose det ökande behovet valde Ale kommun att upphandla en entreprenör i strategisk partnering för att bygga upp till tre nya förskolor i kommunen. Valet föll på ByggDialog.

  Nolbäcken är den tredje förskolan som har uppförts i samverkansprojektet. Den är byggd i två plan med åtta avdelningar och har plats för 144 barn. ByggDialog kom in redan i projekteringsskedet men hade vid tillfället även pågående produktion av Svenstorps förskola samt ombyggnationen av Da Vinciskolan, som också ingick i samverkansentreprenaden. Den befintliga förskolan i Nol blev utdömd och man tog därför beslut om att bygga en ny och större förskola för att täcka både det nutida och framtida behovet. Byggnaden utformades också utifrån att man i framtiden ska kunna utöka med en ytterligare våning.

  En modern konceptförskola

  För att korta ledtider och minska kostnader hade ett förskolekoncept tidigare tagits fram av kommunen i samarbete med arkitekt, för att kunna appliceras på alla förskolor som byggs i kommunen. Förskolorna har en likande uppbyggnad sett till utformning av avdelningarna, gemensamhetsutrymmen och utemiljö. Detta för att skapa synergier vid projektering och för produktionen men även för att ta fram en standard för pedagogik och kvalitet. Förskolorna skiljer sig dock åt sett till utseendet utvändigt och sett till konstruktion. Under hela projektet har vi haft en tät dialog och ett välfungerande samarbete med verksamheterna, både rektorer och pedagoger. De har tyckt och tänkt för att få möjlighet att påverka sin kommande arbetsplats utifrån sitt arbetssätt. Och det är en nöjd verksamhet som flyttat in i sina nya lokaler. I filmklippet från Ale kommun berättar pedagogerna om en dag på jobbet och de möjligheter den nya förskolan ger.

   

  Konceptet är inspirerat från Reggio Emelia som tar sin utgångspunkt i kreativa ytor, relationsbyggande och estetiska värden. Innemiljön är utformad för att enkelt kunna samarbeta mellan avdelningarna, där varje avdelning har en egen hemvist med gemensamma ateljéer, pedagogiska kök och gläntor för lugn lek och läsning. Invändiga glaspartier finns mellan utrymmena för att ge pedagogerna god uppsikt. Ytorna är utformade för att kunna användas till flera olika aktiviteter. Exempelvis kan matsalen användas för större samlingar och möten.

  Utemiljön är uppbyggd i olika zoner som är anpassade utifrån ålder och intensitet i leken. Närmast byggnaden ligger den trygga zonen för lugnare lek, och längst ut den vilda, som erbjuder en mer utmanande och naturlig miljö.

  Stora besparingar i tid och kostnad

  Genom det strategiska samarbetet kunde vi uppnå samordningssynergier i projekteringsfasen och en större effektivitet i produktionsfasen. Erfarenheter från tidigare projekt gällande exempelvis materialval, produktionsmetoder och samordning, kunde överföras och implementeras även i detta projekt.

  ”Genom att organisationen i stort var samma som i tidigare projekt blev det ett förbättrat samarbete mellan entreprenörer, konsulter och beställare vilket bidrog till en bättre projektering. I produktionen kunde vi se en stor vinst i att vi hade med oss samma underentreprenörer från tidigare projekt då arbetssätt, samarbete och rutiner infann sig på plats tidigt; vilket resulterade i ett väl utfört projekt och mervärden för beställaren.”

  ANTON NILSSON, PROJEKTINGENJÖR, BYGGDIALOG

  Bättre och billigare

  Tack vare detta effektiviserades byggprocessen och förskolan färdigställdes flera veckor innan slutbesiktning, och skolan var redo att tas i bruk i god tid innan terminsstart. Trots ett antal tilläggsbeställningar som exempelvis inredning, kvalitetshöjning på material och lekutrustning blev skolan 650 000 kr billigare än budgeterat. I februari 2021 flyttade barn och pedagoger in i sin nya förskola, och kunde snabbt komma igång med verksamheten eftersom skolan levererades elevklart med all inredning på plats.

  ”Med ett väl genomtänkt koncept och en rutinerad organisation var detta projekt ett nöje att få vara en del av. Det visar på styrkan i ett bra strategiskt partneringsamarbete”.

  ROBIN FAHLBERG, PROJEKTLEDARE, ALE KOMMUN


  Miljö

  Förskolan är projekterad och byggd enligt Miljöbyggnad Silver med FEBY passivhusstandard. Materialdatabasen Sunda Hus har används i projektet för att skapa en giftfri skolmiljö.

   

  Partners

  Projektengagemang, Veidekke mark, SP-gruppen, Ventab vent, Ventab styr, LG contracting, Strängbetong, Målab, Nödinge Golv & Platt