A working Lab Chalmers

A Working Lab (AWL) är en 12 000 kvm stor kontorsbyggnad och innovationsarena i trä på Chalmers i Göteborg med över 400 arbetsplatser

  Hero ImageHero Image

  A Working Lab (AWL) är en 12 000 kvm stor kontorsbyggnad och innovationsarena i trä på Chalmers i Göteborg med över 400 arbetsplatser i co-workingmiljö. Huset rymmer även ett Learning Lab, ett makerspace samt flera konferens- och mötesrum. Idén bygger på ett koncept för co-working och flexibla mötesplatser där näringsliv, samhälle, akademi och forskning ska kunna mötas med målet att utveckla Sveriges främsta innovationer inom samhällsbyggnad. Innovation har också haft en central roll även under projektets gång, där flera innovativa projekt inom miljö, hållbarhet och byggnation har bedrivits under hela projekttiden. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

  Träbyggnad

  Att minska klimatavtrycket har varit ett av fokusområdena i projektet. Bara genom smarta materialval förväntas byggnadens klimatpåverkan bli upp till 20 procent lägre än om traditionella material hade använts. Stommen som är i massivt trä var en viktig och strategisk del i projektets miljö- och hållbarhetsarbete. Trä som byggnadsmaterial är ett klimatsmart och förnyelsebart material som har en mycket lägre klimatpåverkan än stål och betong. Utifrån projektets miljömål som bl. a innebar ett klimatsmart, resurseffektivt hus med lågt CO2-avtryck, var valet av stomme därför självklart. Konstruktionen är en s.k. hybridstomme, beståendes till största delen av massivt trä, limträpelare och limträbjälklag i kombination med stomstål och bärande trapphus/hisschakt i prefabbetongelement. Alla materialval har för övrigt gjorts utifrån sin klimatpåverkan där besparingen på miljön har fått styra, och inte kostnaden.

  Innovationer i projektet

  Att bygga i trä innebär stora utmaningar, framför allt när det gäller brand, fukt och akustik. På A Working Lab har därför 16 olika innovationsprojekt bedrivits under projekttiden, för att hitta nya lösningar och tekniker inom dessa områden. Genom projektet har vi fått otaliga tekniska kunskaper inom fuktsäkerhetsarbete i trästomme, akustik samt miljö- och klimataspekter.

  Miljö och klimat
  En innovationsprojekt fördjupade sig i byggets koldioxidbelastning där alla materialval analyserades utifrån klimatpåverkan. Alla upphandlingar och projektinköp gjordes därför utifrån just CO2-avtrycket, och följdes även upp i form av klimatdata på utsläpp m.m.. I projekteringsskedet utvärderades miljöpåverkan av stomval där en betongkonstruktion jämfördes med en träkonstruktion. Utredningen visade att trästomme innebär en reducering på minst 23% av klimatpåverkan. I projektet användes också klimatbetong i källaren, vilket minskade klimatpåverkan med 35% jämfört med standard-anläggningsbetong. Totalt binder byggnaden drygt 1615 kg CO2 under sin livstid.

  Akustik i trähus
  Utmaningen med akustik i trähus är att både ljud och vibrationer uppkommer på andra sätt än i exempelvis betonghus. Ett innovationsprojekt har jobbat med just akustik och ljudisolering i massivbjälklag och i ett ljudlabb testat hur ljud färdas genom bjälklag samt testat olika lösningar för exempelvis isolering, gipsskivor och flytspackel. Den stora mängden data som samlas in kommer tillföra helt ny och värdefull kunskap till byggbranschen.

  Läs mer om akustikprojektet på akademiskahus.se

  Energi- och resurseffektiva tekniker
  I projektet har man testat olika lösningar för att bygga ett hållbart hus utifrån energiförbrukning och miljö. Elförsörjningen sker exempelvis med DC-nät med batterilagring och solceller, som kommer generera 150 000 kvW miljövänlig el per år. AWL har också fungerat som en storskalig testbädd för PCM (Phase Change Materials) teknik, ett sätt att återanvända energi som frigörs när ett material går från en fas till en annan, s.k. fasförändringsmaterial. I AWL använder man saltlager för lagring av kyla. Det fungerar som en buffert och minskar effekttopparna i byggnadens kylsystem. Ambitionen är att nå en effektredution på 25 procent.

  Läs mer på akademiskahus.se

  Väderskydd i massivbjälklag
  En annan grupp arbetade med alternativ till väderskydd. Målet var att gemensamt hitta en metod för att uppföra trästommen och utföra projektet fuktsäkert trots att ett heltäckande väderskydd inte kunde användas pga kostnad, byggnadens konstruktion, spännvidder och placering i ett trångt bebyggt område. Det ställde stora krav på fuktsäkerhetsarbetet genom hela byggprocessen och smarta lösningar som exempelvis heltäckande emballage och just-in-time-leveranser.

   

  Samverkan för innovation och hållbart byggande

  Partnering har varit en framgångsrik plattform för innovationsprojekten och möjliggjort tvärdiciplinärt samarbete både i projekterings- och byggprocessen, utnyttjande av kunskap i branschen, anpassning till nya lösningar och problemhantering. Projektet har bedrivits i samverkan med Akademiska Hus som beställare, Johanneberg Science Park, Chalmersfastigheter och Urban Innovation.

  Projektfakta

  Ort: Göteborg, Chalmers Campus Johanneberg

  Projektår: 2016-2019

  Beställare: Akademiska Hus

  Typ av projekt: Nybyggnad av innovationsarena och samverkansmiljö för akademi, näringsliv och samhällsaktörer.

  Yta: drygt 12 000 m2

  Kostnad: 293 mkr

  Entreprenadform: Generalentreprenad i partnering

  Arkitekt: Tengbom Arkitekter

  Partners

  Veidekke, Ventab, LG Contracting, SP-gruppen, Tengbom, Integra, ÅF, Ramböll, Zynka, White