18 mars 2022

Samverkan löste utmaningarna vid avloppsreningsverket i Torsby

NYHETNär Torsby kommun skulle bygga ut reningsanläggningen i Ransby valde man att genomföra projektet i samverkan.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Pågående drift, stora betongarbeten, förändrade förutsättningar över årstiderna och komplexa logistikflöden. Utmaningarna är ofta många när ett avloppsreningsverk ska byggas. När Torsby kommun skulle bygga ut reningsanläggningen i Ransby valde man att genomföra projektet i samverkan. En förutsättning för att lyckas, menar Hilary Högfeldt, projektledare på Torsby kommun.

Branäs är framför allt känt för sin populära skidanläggning som har ca 500 000 skiddagar varje år. Den fortsatta expansionen har medfört att kapaciteten för både avloppsreningsverk och vattenverk måste ökas. I oktober 2020 påbörjades arbetet med att bygga ett helt nytt vattenverk samt utbyggnaden av det befintliga avloppsreningsverket som ska ha en kapacitet på 15 300 pe. Med ett reningsverk i full drift, en tight tidplan och myndighetskrav att förhålla sig till valde man att handla upp entreprenaden i samverkan. Hilary Högfeldt är projektledare för projektet.

Hilary-Högfelt.jpeg
Hilary Högfelt, Fastighetschef Torsby kommun

 

– Det här är en stor men nödvändig satsning för Torsby kommun och vi ville ha en projektorganisation som jobbar tillsammans från start för att få med all den kompetens som krävs och kunna bygga rätt från början. Det finns alltid flera osäkerheter i ett sådant här projekt som t.ex. markförhållanden, avancerad grundläggning, att undvika driftsstopp, att hålla tidplan etc. Vi har stött på en del utmaningar under projektets gång, men sättet att jobba i samverkan har varit en nyckel för att hitta nya, bra och kvalitativa lösningar.

Ligga steget före

Noggrann planering, samordning och tydlig kommunikation är några saker som varit helt avgörande, inte minst gentemot driftpersonalen och processleverantören. ByggDialog är totalentreprenör för projektet och har ansvarat för samordning och genomförande. Tillsammans med ett externt beställarstöd med expertis inom processutrustning har de kunnat planera för en smidig integration.

– Vi jobbar alltid mycket nära våra kunder och involverar både underentreprenörer, processleverantörer, driftpersonal och andra berörda redan i de tidiga skedena för att kunna leverera en driftsäker och effektiv byggproduktion. I ett sådant här projekt behöver man ligga steget före i planeringen och vända på alla stenar från start. I Branäs tog vi exempelvis fram en gemensam genomförandeplan för att identifiera kritiska moment och vilka som skulle påverkas under projektet, allt i från tider för politiska beslut till arbeten som hade påverkan på den pågående driften. Vi har haft en kontinuerlig dialog med vår upphandlade processleverantör och planerat för processklart från start. På så har vi fått en bra helhetsbild att jobba utifrån, vilket gjort att både drift och byggproduktion flutit på utan problem, säger Bosse Rom, projektchef på ByggDialog.

Samverkan nyckeln

De delar av avloppsreningsverket som är klara kommer successivt driftsättas under året och vid årsskiftet 2022/2023 ska avloppsreningsverket stå klart.

– Detta är Torsby kommuns första partnering- och största projekt någonsin. Nyckeln till att lyckas med att bygga två komplexa anläggningar samtidig med ett fast slutdatum har varit partnering. Samarbetet leder till ett resultat som blir mer än summan av allas bidrag. Att skapa ett klimat där samtliga parter är involverade, lösningsorienterande och vågar ställa frågor och förslag är inte självklart, men genom partnering och med ByggDialogs hjälp har vi lyckats. Jag ser fram emot att två moderna, framtidsanpassade och driftsäkra anläggningar, där miljö och arbetsmiljö har alltid varit på framkanten, tas i drift i slutet av året, säger Hilary Högfeldt.

Här bjuder vi på våra 8 bästa tips för ett lyckat projekt

8-tips-liggande-1024x605.png

Läs mer om projektet på Torsby.se