19 september 2021

Så ökar du jämställdheten i byggbranschen – kunskap, tydliga mål, eget ansvar och inkludering

NYHETByggbranschen har stora utmaningar inom jämställdhet, med få kvinnor och brist på mångfald.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Byggbranschen har stora utmaningar inom jämställdhet, med fåkvinnor och brist på mångfald. Machokultur, förlegade normer och värderingar hindrar kvinnor att trivas och prestera. Även män drabbas negativt på grund av outtalade regler, förväntningar och ideal. Så hur ökar vi jämställdheten i byggbranschen? Här hittar du tips och råd från vårt jämställdhetsprojekt samt argument till vad byggbranschen har att vinna på ökad jämställdhet.

Vi på ByggDialog har tillsammans med Lokalförvaltningen i Göteborg och Chalmers genomfört projektet ”En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch”, som har delfinansierats av SBUF. Syftet har varit att ta reda på hur vi kan skapa förutsättningar för en jämställd byggprocess och se vilka möjligheter beställare och entreprenörer har att påverka jämställdheten i själva byggprocessen. Utvecklingsarbetet har genomförts på nybyggnadsprojektet Skytteskolan i Göteborg, med höga ambitioner om en jämställd och inkluderande skolmiljö och jämställdhetsmål för själva byggprocessen.

Brist på kunskap och praktiska verktyg

En orsak till fortsatt ojämställdhet byggbranschen är brist på kunskap om jämställdhetsarbete och varför det är viktigt. Det saknas även praktiska åtgärder förutom de initiativ som enskilda företag eller branschorganisationer driver.

– Jämställdhet och likabehandling är en självklarhet för oss på ByggDialog och vi har en öppen och inkluderande företagskultur, men detta är inte lika självklart för branschen i stort. Många brottas fortfarande med normer, strukturer och värderingar som begränsar människor och olika grupper. Vi vill därför vara med och sprida goda exempel för att stimulera till förändring, säger Michael Sundhäll, VD på ByggDialog.

Nu förändrar vi byggbranschen tillsammans

År 2030 ska 25 procent av de som nyanställs i bygg- och anläggningsbranschen vara kvinnor. Det har regeringen beslutat.

hannajohansson-300px-278x300.jpg
Hanna Johansson, ByggDialogs projektledare för jämställdhetsprojektet

Hanna Johansson, ByggDialogs projektledare för jämställdhetsprojektet

– Vi har i projektet tagit fram en färdplan, som du kan använda som vägledare för att nå jämlika förutsättningar i byggprocessen och skapa ett inkluderande arbetsklimat för en mer attraktiv byggbransch, säger Hanna Johansson, projektingenjör, ByggDialog.

Färdplanen som vi tagit fram i projektet utgår ifrån lärdomarna och slutsatserna, som vi kommit fram till genom kunskapsinventering, omvärldsanalys, djupintervjuer och workshoppar med olika yrkesgrupper i branschen. 

Detta vinner byggbranschen på ökad jämställdhet och ett inkluderande arbetsklimat

Lättare att rekrytera i framtiden
Med brist på arbetskraft måste byggbranschen bli mer jämställd, det är en förutsättning för att kunna attrahera talanger i framtida generationer och öka mångfalden. Kommande generationer har högre medvetenhet i jämlikhetsfrågor och andra förväntningar på sin arbetsgivare.

Högre effektivitet och bättre arbetsmiljö
En ökad jämställdhet bidrar till högre effektivitet, färre sjukskrivningar, mindre personalomsättning, färre olyckor och färre konflikter.

Högre lönsamhet och större innovationskraft
Heterogena grupper tar bättre beslut eftersom de har ett bredare perspektiv utifrån olika perspektiv. Det leder i förlängningen till högre lönsamhet och större innovationskraft.

Mer information

Vill du lära dig mer? Nedan hittar du fördjupande information om:

– hur du gör för att öka jämställdheten i byggprojekten
– vad byggbranschen vinner på ökad jämställdhet och ett inkluderande arbetsklimat
– praktiska exempel från verkligheten i projektet Skytteskolan