1 oktober 2021

Pris i utmärkt projektkvalitet till ByggDialogprojekt

NYHETUtmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” är byggsektorns nya kvalitetsutmärkelse.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Utmärkelsen ”PQi – Utmärkt Projektkvalitet” är byggsektorns nya kvalitetsutmärkelse som delas ut till projekt som håller en extraordinärt hög projektkvalitet uthålligt över tid. ByggDialog är tillsammans med Region Dalarna en av årets pristagare för projektet Ortopedkliniken vid Falu lasarett.

Presterat på topp

Utmärkelsen delas ut av branschföreningen Byggherrarna tillsammans med Binosight AB, som mätt och kvalitetsgranskat tvåhundra byggprojekt på olika parametrar, kvalitetsnivåer och statistisk kontroll. Brukare, driftpersonal, verksamhet, entreprenörer, konsulter och beställare är alla med i utvärderingen för att få en komplett bild av projektet. Av de 200 projektet är det bara tre som har presterat på topp gällande projektkvalitet och nått upp till den prestigefulla utmärkelsen.

– Det här känns fantastisk roligt och är verkligen ett kvitto ett fungerande samverkansklimat. Priset är lika mycket ett erkännande av vår förmåga som Region Dalarnas, verksamheten och övriga samarbetspartners i projektet, säger Michael Sundhäll, VD på ByggDialog., säger Michael Sundhäll, VD på ByggDialog.

Samverkan en framgångsfaktor

Ombyggnaden av ortopedkliniken vid Falu lasarett är ett samverkansprojekt med Region Dalarna, där ByggDialog är totalentreprenör. Niklas Nilsson är platschef på projektet och har varit med sen starten. Framgångsfaktorn är enligt honom samverkan.

– Som totalentreprenör så är det vi som styr och samordnar hela projektet, men alla som deltagit i projektet har ju varit med och bidragit. Partnering som arbetsform gör att vi är alla ett lag som jobbar tillsammans för projektets bästa, och det är det som gör att vi kan vinna ett sånt här pris, säger Niklas Nilsson.

Martin Ullgren som är projektchef på Region Dalarna håller med om att partneringupplägget varit en viktig nyckel för framgångarna.

– Vi satte redan från start upp tydliga mål för projektet, som inte bara omfattat hur slutprodukten ska bli utan som också berört exempelvis hållbarhet, tvärfacklig samverkan, samarbete med verksamheten, kommunikation och projektklimat. Det har gjort att vi kunnat skapa en öppen, inkluderande och effektiv arbetsmiljö som bidragit till kvaliteten i projekt, säger Martin Ullgren.

Att mäta kvaliteten i byggprojekt är ingen nyhet för ByggDialog utan är något som görs i varje projekt.

– Vi gillar mätning och mäter alltid våra projekt på något sätt. Fungerar projektet bra får vi ett kvitto på våra ansträngningar. Finns det avvikelser blir mätresultaten ett bra styrmedel för åtgärder. Men med PQi har det blivit enklare, säger Niklas Nilsson.

Niklas-Anna-1920x900-1.jpg
Produktionschef Niklas Nilsson och arbetsledare Anna Vickholm är glada över utmärkelsen.

Lyfter projektkvaliteten i byggsektorn

Tidigare har branschen haft svårt för att mäta kvaliteten på hur byggprojekt fungerar och förstå sambanden mellan lyckade projekt och underliggande arbetssätt och processer. Men tack vare den nya molntjänsten PQi ges nu möjlighet till detta. Syftet är att sätta fokus på den allt viktigare kvalitetsfrågan i byggprojekt. Med hjälp av mätverktyget identifieras byggprojekt som uppnår Best Practice för väl fungerande projekt.

Tommy Lenberg är Vd på Byggherrarna, som är en av initiativtagarna till den nya kvalitetsutmärkelsen. Han tror att utmärkelsen kan bidra till att sätta fokus på kvalitetsfrågan i byggsektorn.

– Bakom varje fantastisk byggnad och anläggning vi kan beskåda och använda finns ett byggprojekt. Kan vi säkerställa hög kvalitet på själva projektgenomförandet blir alla vinnare. Byggherren ökar möjligheten att få en slutprodukt i rätt tid inom budget. Entreprenörerna kan sänka sina kostnader och bli mer effektiva. Och slutkunden får en bättre produkt. På köpet blir våra byggen trivsammare och säkrare arbetsplatser. Projekt som tilldelas utmärkelsen PQi – Utmärkt Projektkvalitet sätter kvalitetsfrågan i fokus och det blir spännande att lära av dem, säger Tommy Lenberg.

 

FAKTA PQI:

  • Totalt har cirka 200 byggprojekt mätts under det senaste året.
  • Mätningar görs under flera skeden i projektet.
  • Mätningar sker via molnbaserade enkäter bland dem som jobbar i projektet.  Enkäten finns på 14 olika språk och svaren är anonyma.
  • I mätningen ställs frågor om bl a planering, ledarskap, samverkan, arbetsmiljö, tidplan och budget.
  • Varje nominerat projekt genomgår en kontroll gällande kvalitet på mätresultat och andra kvalitetsparametrar för att säkerställa utmärkelsens relevans. En god svarsfrekvens och en bra representation av olika roller (yrkesarbetare, underentreprenörer, tjänstemän) ger hög tillförlitlighet.
  • Resultatet ger projekt och organisationer möjlighet att jämföra sig med branschen på ett stort antal nyckeltal och att automatiskt identifiera prioriterade förbättringsområden.
  • Bakom PQi – Utmärkt Projektkvalitetstår Byggherrarna och Binosight AB, och är utvecklat i samverkan med forskare vid Luleå tekniska universitet.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/L-LS8pNfzS4?si=gQTdVBS03hXMVaW8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>