29 juni 2020

En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch

NYHETAtt byggbranschen har stora utmaningar när det gäller jämställdhet och mångfald råder det inga tvivel om.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Att byggbranschen har stora utmaningar när det gäller jämställdhet och mångfald råder det inga tvivel om. Initiativ görs överallt i branschen för att lyfta frågan men få studier är gjorda på hur jämställdhet kan implementeras i en byggmiljö på ett effektivt sätt.  ByggDialog har därför startat upp ett utvecklingsprojekt för en jämställd byggprocess och en attraktiv byggsektor.

Projektet genomförs tillsammans med Lokalförvaltningen i Göteborg och Chalmers. Syftet är hitta metoder för att skapa förutsättningar för en jämställd byggprocess och att undersöka beställarens och entreprenörens möjligheter att påverka jämställdheten i byggbranschen genom åtgärder riktade mot själva byggprocessen. Det ska resultera i en guide för branschen som kan användas för att uppnå jämlika förutsättningar i byggprocessen, och på så sätt vägleda hela branschen till att öka jämställdhetsåtgärder och skapa ett attraktivt, inkluderande arbetsklimat.

hannajohansson-300px-278x300.jpg
Hanna Johansson, ByggDialogs projektledare för jämställdhetsprojektet

I studien genomförs därför utbildning, workshops och diskussionsgrupper för både tjänstemän och alla yrkesgrupper och entreprenörer ute på byggarbetsplatsen.

–  Vi vill lyfta och implementera frågan om normer i byggbranschen, vinsterna med mångfald och jämlikhet, jobba med beteende och gemensamt komma fram till vad vi som organisation, grupp och individ kan göra för en mer attraktiv och jämställd byggbransch, säger Hanna Johansson, ByggDialogs projektledare för jämställdhetsprojektet.

Studien och utvecklingsarbetet drivs och testas nu på nybyggnadsprojektet Skytteskolan i Göteborg, där Lokalförvaltningen i Göteborg är beställare och ByggDialog är upphandlade som totalentreprenör i partneringsamverkan. Förutom höga ambitioner i att utforma skolan och dess miljöer jämställt och inkluderande finns även jämställdhetsmål för själva byggprocessen:

”Alla delar av byggprocessen och den byggda miljön ska vara jämlik utifrån kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Var och en ska genom ett normkritiskt förhållningssätt aktivt söka och dela den kunskap som krävs för att uppfylla projektmålet.”

De högt ställda jämställdhetsmålen gör Skytteskolan till ett intressant studieobjekt för jämställdhetsprojektet med mycket goda möjlighet att integrera normkritiska förhållningssätt i praktiken.

–  Jämställdhet och likabehandling är en självklarhet för oss på ByggDialog och vi har en öppen och inkluderande företagskultur, men detta är inte lika självklart för branschen i stort. Många brottas fortfarande med normer, strukturer och värderingar som begränsar människor och olika grupper. Vi vill därför vara med och sprida goda exempel för att stimulera till förändring. Genom jämställdhetsprojektet hoppas vi kunna hitta metoder och verktyg som på riktigt kan bidra till en mer jämställd och inkluderande byggbransch, säger Michael Sundhäll, VD på ByggDialog.

Bakgrund

Projektet bygger på en omfattande litteraturstudie om jämställdhet i byggbranschen, genomförd av Hanna Johansson och William Stensönes. Studien identifierar ett flertal faktorer som kan öka mångfalden i byggindustrin, något som har positiva effekter inom flera områden:

  • Ökad mångfald bidrar till byggbranschens utveckling och innovationsförmåga.
  • Ett effektivare och säkrare arbetssätt uppnås.
  • Könsintegrerade arbetsplatser har färre sjukskrivningar, ökad effektivitet, mindre personalomsättning, färre olyckor och mindre konflikter mellan anställda.
  • Mångfald ger fler perspektiv – mer innovation och högre lönsamhet.
  • Könsintegrerade arbetsplatser ger färre sjukskrivningar och bättre hälsa.
  • Heterogena grupper minskar risken för korruption och diskriminering.
  • En jämställd organisation minskar risken för psykosociala aspekter som konflikter, trakasserier och personalomsättning.
  • Ökar branschens attraktivitet.

 

Tillsammans med Viktoria Sundquist från Chalmers ansvarar de för att driva jämställdhetsprojektet för ByggDialog och Lokalförvaltningen.

Fakta och statistik

2017 var bara 1 % av  Sveriges byggnadsarbetare kvinnor.  Regeringen vill att 25 procent av de som anställs i byggbranschen ska vara kvinnor år 2023. Byggnads siktar på att fem procent av medlemmarna ska vara kvinnor 2022.

Fördelning av kvinnor och män inom byggbranschen

Statistik-jämställdhet-yrkesroller.png
Fördelning mellan yrkesroller, SCB 2018

Andra jämställdhetsinitiativ

Jämställdhet är ingen man driver på egen hand utan det krävs ett samlat engagemang från hela byggsektorn och samhället. Det pågår flera initiativ  för att främja jämställdhet och locka fler kvinnor till byggbranschen. Här kan du se och läsa mer om några av dem:

Upplyst Sverige

Hentverkarna

Byggkurage

Byggföretagen

Näta

 

PODCAST

Samhällsbyggnadskvinnor

Snickarpodden