11 oktober 2022

Bygg med bättre begagnat – ett kvalitetsprojekt

NYHETEmausskolan i Västerås är ett av flera projekt i Sverige som banar väg för återbruk som en självklar del i byggprojekt.

Läs mer
Hero ImageHero Image

Emausskolan i Västerås, som ByggDialog är totalentreprenörer för, är ett av flera projekt i Sverige som är med och banar väg för återbruk som en självklar del i byggprojekt. Frågor om kvalitetssäkring och tillvägagångssätt ska närma sig ett svar med projektet Bygg med bättre begagnat – ett kvalitetsprojekt.

Västerås stad har fått en miljon kronor för att kunna fokusera på återbruk i sina byggen. Det gäller för om- och tillbyggnationen av Emausskolan som vi är totalentreprenörer för. Västerås stad är en av flera aktörer som är med i projektet Bygg med bättre begagnat – ett kvalitetsprojekt, som sträcker sig fram till december 2024. Projektet går ut på att öka återbruket av material från gamla byggnader och leda till utveckling av nya tjänster inom området. Exempelvis i form av utökade inventeringar, kvalitetssäkring och certifiering av material. 

Att återbruka material och samtidigt säkerställa att krav på kvalitet uppfylls är ofta dyrare än att köpa nytt. Det innebär även andra utmaningar eftersom det är svårt att garantera att materialet uppfyller kvalitetskrav och krav på exempelvis brandsäkerhet eller ljudisolering. 

Det lilla räknas. I byggbranschen slängs stora mängder material. Vi vill därför vara med och se till att det som går att återbruka tas till vara på och att det finns riktlinjer och beprövade lösningar för hur återbruk förenklas och blir en självklar del i byggprojekt. Med partnering som arbetssätt kan vi vara innovativa och hitta nya lösningar. Genom dialog där alla idéer diskuteras har vi möjlighet att driva frågan framåt.

”Det finns en positiv inställning bland oss som är med i projektet. Många eldsjälar som brinner för klimatfrågan. Gruppen har mycket kunskap i ryggen och alla har enats i att det är en viktig frågeställning som vi måste lösa tillsammans.”

JESSICA GOTTMARSSON, PROJEKTINGENJÖR PÅ BYGGDIALOG OCH ENGAGERAD I PROJEKTET.


Projektet är uppdelat i fem arbetspaket där kunskaper och erfarenheter från projektets gång samlas för att besvara frågeställningarna. Vår uppgift som totalentreprenörer är att vara med och samla information och data, lista de frågeställningar vi stöter på under projektets gång och närma oss ett svar. Återbruk är fortfarande nytt i byggbranschen och vi är stolta över att vara med och hitta lösningar för att det ska bli en självklar del i alla byggprojekt.

Projektet har fått stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.