HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Jämlikhet

Byggbranschen har stora utmaningar inom jämställdhet, med få kvinnor och lite mångfald. Machokultur, förlegade normer och värderingar hindrar kvinnor att trivas och prestera. Även män drabbas negativt på grund av outtalade regler, förväntningar och ideal. Så hur ökar vi jämställdheten i byggbranschen?

I projektet ”En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch” har vi på ByggDialog tillsammans med Lokalförvaltningen i Göteborg och Chalmers tagit reda på hur vi kan skapa förutsättningar för en jämställd byggprocess. Vi har även sett över vilka möjligheter beställare och entreprenörer har att påverka jämställdheten i själva byggprocessen. Utvecklingsarbetet har genomförts på nybyggnadsprojektet Skytteskolan i Göteborg, där ambitionerna om en jämställd och inkluderande skolmiljö är höga och där det fanns jämställdhetsmål för själva byggprocessen.

Brist på kunskap och praktiska verktyg

En orsak till låg jämställdhet i byggbranschen är brist på kunskap om jämställdhetsarbete och varför det är viktigt. Det saknas även praktiska åtgärder förutom de initiativ som enskilda företag eller branschorganisationer driver.

Den homogena byggbranschen förstärker gärna det gemensamma beteendet i arbetsgrupper och den trygghetszonen som bildas när alla är lika i en grupp hindrar utveckling. Den har även en negativ påverkan på välbefinnandet hos alla oavsett kön. En ojämn könsfördelning och en sexistisk arbetsplatskultur stänger ute både kvinnor och grupper av män. Detta beteende är dolt i normer och fördomar och det hindrar enskilda organisationer att fullt ut ta till vara kompetensen hos medarbetarna.

”Vi vill lyfta och implementera frågan om normer i byggbranschen, vinsterna med mångfald och jämlikhet, jobba med beteende och gemensamt komma fram till vad vi som organisation, grupp och individ kan göra för en mer attraktiv och jämställd byggbransch.”

Hanna Johansson, ByggDialogs projektledare för jämställdhetsprojektet.

Vi har genomfört utbildning, workshoppar och diskussionsgrupper för både tjänstemän och alla olika yrkesgrupper och entreprenörer på byggarbetsplatsen.

– När vi diskuterat ämnet i dessa forum så har det funnits mycket att prata om och lära varandra. Vi har slagit hål på myter om att kvinnor inte skulle vara intresserade av byggbranschen eller orka med byggarbeten, och lärt oss hur vi gemensamt kan arbeta för en mer inkluderande och attraktiv byggbransch i praktiken. Många har viljan att vara mer inkluderande, men har kanske inte alltid kunskap om hur de attraherar mångfald. Därför har vi i projektet tagit fram en färdplan, som är en vägvisare för att nå jämlika förutsättningar i byggprocessen och skapa ett inkluderande arbetsklimat, berättar Hanna.

Vinster med jämställdhetsarbete

6 punkter som leder till ökad jämställdhet och inkludering

I färdplanen hittar du verktyg för att nå jämlika förutsättningar i byggprocessen och skapa ett inkluderande arbetsklimat. Färdplanen är framtagen utifrån lärdomarna och slutsatserna i projektet där vi använt oss av kunskapsinventering, omvärldsanalys, djupintervjuer, workshoppar med yrkesarbetare, platsledning och projektchefer hos entreprenörer och workshoppar med projektledare och upphandlare på beställarsidan. Nedan sammanfattar vi sex punkter från färdplanen, som leder till ökad jämställdhet och inkludering.

Praktiska exempel från byggprojektet med Skytteskolan

Så hur går man från ord till handling när det gäller implementering av jämställdhetsarbete i byggbranschen? Vilka faktorer är centrala för att uppnå förändring?

I projektet Skytteskolan finns det alltså höga ambitioner att utforma skolmiljön jämställt. Exempel på fokusområden är inkluderande omklädningsrum och jämställda skolgårdar. I partneringöverenskommelsen med ByggDialog finns jämställdhetsmål för själva byggprocessen: ”Alla delar av byggprocessen och den byggda miljön ska vara jämlik utifrån kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Var och en ska genom ett normkritiskt förhållningssätt aktivt söka och dela den kunskap som krävs för att uppfylla projektmålet.”

Var beredd på ökade krav i upphandlingar

Diskrimineringslag och jämställdhetsplan som kontraktskrav.

Diskrimineringslag och jämställdhetsplan kan bli ett nytt kontraktsvillkor. Exempel på hur en kommun kan formulera sin upphandlingspolicy utifrån diskrimineringslagen är: ”Växjö kommun bedriver ett omfattande arbete för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Företag som har 25 anställda eller fler ska till sina anbud på tjänster och byggentreprenader bifoga egna aktuella jämställdhetsplaner.”

Kravet kan följas upp genom att kontrollera att det finns en jämställdhetsplan. Att den är aktuell och att den upprättats i samverkan med representanterna för arbetstagarna. Det kan också kontrolleras att det finns ett planmässigt arbete mot diskriminering på grund av kön, vilket är ett krav i diskrimineringslagen.

Hjälp oss sprida kunskap om genus och jämställdhet

Vi vill inspirera hela byggbranschen till att öka jämställdhetsåtgärder och skapa ett attraktivt, inkluderande arbetsklimat. En viktig aspekt är att öka medvetenheten och sprida kunskap om genus och jämställdhet. Hjälp oss att sprida kunskap och förändra branschen; använd färdplanen.

Färdplan för en jämställd byggprocess

Slutrapport "En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch"