HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

10 tips för hög kvalitet i byggprojekt

På jobbet - 5 november, 2021

PQI- Utmärkt projektkvalitet är byggsektorns nya och prestigefulla kvalitetsutmärkelse som delas ut till projekt som håller en extraordinärt hög projektkvalitet, uthålligt över tid. Tidigare i år tilldelades projektet Ortopedkliniken vid Falu lasarett utmärkelsen. Men vilka faktorer är det då som leder till framgång? Här delar vi med oss av våra bästa tips för att lyckas med planeringen och skapa engagemang i projektet.

Vill du säkerställa ditt projekts framgång ska du kombinera traditionell ”kontrollerande” projektledning med ett starkt motiverat team. Projektet Ortopedkliniken i Falun är ett lysande exempel på detta. Mätresultaten i projektet är inte bara höga utan också väldigt samstämmiga där alla, inklusive yrkesarbetarna, är överens om projektets goda kvaliteter. Förutom att planering, kontroll och uppföljning ligger på topp har projektet också lyckats kombinera det man kan kalla för kontrollerande eller styrande ledarskap med toppresultat för arbetsglädje och olika samverkansfaktorer. Något som inte är helt lätt att uppnå.

– Platsledningen har lagt ner ett oerhört arbete för att få med alla i projektet, få dem att känna sig delaktiga och engagerade. Detta gäller inte minst yrkesarbetarna. Ledande montörer medverkar kontinuerligt i de dagliga avstämningarna och bidrar till planeringen. Sedan har de till uppgift att sprida informationen till alla sina kollegor. Detta, tillsammans med att projektet är så väl planerat, är nog nycklarna till att projektet lyckats så väl, menar Martin Ullgren, projektledare på Regionfastigheter Dalarna som är beställare.

ByggDialogs produktionschef Niklas Nilsson och projektledare Martin Ullgren, Regionfastigheter Dalarna. Foto: Binosight

Användningen av BIM fullt ut har också bidragit till den goda strukturen och styrningen i projektet, där alla har haft tillgång till de digitala modellerna. BIM har också använts vid skyddsronder, egenkontroller och besiktningar vilket effektiviserat arbetet och kvalitetssäkrat projektet.

Vår bästa tips för att lyckas

1. Projektets framgång börjar med ett bra förfrågningsunderlag.
Lägg stor vikt vid att förfrågningsunderlaget ska vara enkelt och tydligt. Inga diffusa skrivningar. Entreprenören måste veta vad den ger sig in i. Ett bra betyg på upphandlingen är om alla parter fokuserar på projektets bästa och bara diskuterar nettokostnader. Detta är den rörliga delen, kundens pengar för att maximera byggherrens investering. Entreprenörens arvode ska redan vara klarlagt och kan läggas åt sidan.

2. Bra planering är A och O. Engagera alla i den övergripande och dagliga planeringen från start. Fungerar inte planeringen håller man inte tidplanen och kan inte heller ha koll på budgeten. Då kommer dessutom de flesta andra områden i projektet att påverkas negativt, inklusive relationer och kvaliteten på slutprodukten.

3. Odla långsiktiga relationer. Att lära känna varandra, förstå varandras förväntningar och odla förtroendefulla relationer tar tid. Sök avtals- och samarbetsformer som gör det möjligt för parter och människor att jobba tillsammans över tid. Där finns stora effektivitetsvinster att hämta.

4. Värdera engagemang före erfarenhet. Visst är erfarenhet viktig. Men för att lyckas med samverkan i komplexa projekt är engagemang ofta viktigare. Att varje projektmedarbetare är engagerad och bidrar till projektet är ingen bonus, det är ett krav. Allas engagemang är en framgångsfaktor som skapar många positiva effekter i projektet.

5. Involvera yrkesarbetarna. Kommunicera inte till yrkesarbetarna, kommunicera med dem. Låt yrkesarbetare i ledande befattningar vara delaktiga i dialog och möten och beslut som rör planering av det dagliga arbetet.

6. Närvarande och synlig ledning. Chefer som bara dyker upp på möten och sedan är osynliga i projektet däremellan kan inte fungera som bra ledare. Kräv av ledande personer att de är närvarande, engagerade och delaktiga i projektet även mellan mötena.

7. Våga lita på projektets förmåga. Det kan vara lockande att plocka in extern expertis inom olika områden. Väg dock noga värdet av externa experter som ofta har lågt engagemang för projektet, mot värdet av interna resurser med lägre teoretisk kompetens men starkt engagemang för projektet. Projektets motivation och engagemang ökar när man själv har fått vara med och påverka, jämfört med en plan som en extern resurs gjort.

8. Komplexa lösningar ska hanteras av gruppen. Komplexa utmaningar måste involvera hela gruppen för att gemensamt komma fram till den bästa lösningen. Det är när man jobbar tvärfackligt och med alla discipliner når man de bästa resultaten. Att få människor att vilja involvera sig kan kräva både utbildning och stort tålamod men är värt besväret.

9. Samverkan kräver stort engagemang från alla parter. Partnering som samverkansform är en viktig framgångsfaktor för hög projektkvalitet. För att få ett optimalt resultat krävs det ett stort engagemang från alla som deltar i projektet, även från beställaren. Det ger bättre kontroll, styrning och nyttjande av både tid, resurser och pengar. 

10. Använd BIM på rätt sätt. Användningen av BIM i projektet måste utgå från projektets behov, att göra arbetet enklare och effektivare för de som jobbar i det. Att trycka på BIM ovanifrån utan att projektmedarbetarna ser nyttan är kontraproduktivt. I en projektorganisation som förstår värdet, är mogen och engagerad kan BIM skapa oerhörda effektivitetsvinster. Se till att de digitala modellerna kan användas fullt ut i projektet och att alla har tillgång till dem.

 

Mer information om projektet och PQI hittar du här

https://byggdialog.se/pris-i-utmarkt-projektkvalitet-till-byggdialogprojekt/

https://binosight.com/pqi