HållbarhetJämlikhet
HållbarhetJämlikhet

Nya reningsanläggningen byggs för en hållbar framtid

Nyheter - 15 oktober, 2021

Branäs är framför allt känt för sin populära skidanläggning, som har ca 500 000 skiddagar varje år. Anläggningen kommer ha en fortsatt expansion och utveckling med fler boenden och bäddar de kommande åren, samtidigt som invånarantalet i området ökar. Detta ställer krav på en högre kapacitet gällande både dricksvatten och avlopp.

I oktober 2020 togs det första spadtaget för det som ska bli ett nytt vattenverk och ett utökat avloppsreningsverk, som ska ha kapacitet för 20 000 bäddar. Nya vattenbrunnar har borrats för att öka vattenuttaget till dricksvatten vilket innebär att det nya vattenverket får en kapacitet på 2500 m3/dygn.

Projektet är en stor satsning för Torsby kommun och genomförs i samverkansformen partnering, där ByggDialog är totalentreprenör. Det nya avloppsreningsverket kommer ha en överbyggnad över bassängerna som både förbättrar arbetsmiljön och bidrar till ett bättre klimat runt reningsverket. Tak på alla delar minskar problem med lukt och buller.

Hittills har arbetet bestått i markarbeten, grundläggning och gjutning av bassänger och platta. Ett jobb som inte bara varit en dans på rosor. Snarare i djupt vatten och ogästvänligt vinterklimat.

Samverkan nyckeln till att lösa utmaningar

Det befintliga avloppsreningsverket är i full drift under hela byggnationen, och är känsligt för störningar. Ett stopp skulle innebära påtagliga konsekvenser för samhället. Dessutom ska det nya verket dockas ihop med det befintliga. Grundvatten, snö och kyla är andra betydande utmaningar i projektet. Utmaningar som kunnat lösas smidigt tack vare att projektet bedrivs i samverkan.

Produktionschef Ulf Persson

Produktionschef Ulf Persson.

Ulf Persson är produktionschef på ByggDialog och anser att partnering som arbetssätt varit en förutsättning för att hitta lösningar i projektet.

– Bassängerna ligger 7 meter under marken, så vi fick gå under grundvattennivån när vi skulle gjuta. Det gick inte att jobba där på grund av vattenståndet, för då hade vi drunknat. Vi löste det genom att använda wellpoint-pumpar för att få bort vattnet. Varje dag mätte vi hur högt grundvattnet var så vi hela tiden hade koll på nivåerna och kunde säkerställa framdriften i projektet, berättar Ulf.

Snö och kyla har också inneburit en del utmaningar, då det är svåra förhållanden att jobba under när man hanterar betong och grundläggning.

– I vintras var det 20 grader kallt och mycket snö under lång tid. För att inte få skador på plattan på grund av tjälen, la vi ett lager skyddsbetong där vi gjöt in värmeslingor i hela ytan. Det gjorde att grundplattan höll värmen, så vi kunde montera armering och få dit den rätta betongen. Det var en bra lösning som vi tack vare allas kompetenser gemensamt utvecklade i projektet, säger Ulf Persson.

Tvärfackligt samarbete

Eftersom det befintliga reningsverket är i full drift under hela byggtiden har tydlig kommunikation och samordning varit viktigt, där verksamheten blivit involverade i allra högsta grad. Tidigt togs en gemensam genomförandeplan fram för att identifiera alla arbeten som påverkar den pågående driften. Ett grepp som gjort att både drift och byggproduktion flutit på utan problem.

– Projektet har fungerat jättebra hittills. Vi upplever att vi har 100% samarbete med beställaren, det finns liksom inga bekymmer. Vi har en öppen och daglig dialog med verksamheten om exempelvis kommande moment, vad vi kan och inte kan göra i olika skeden för att säkerställa att det inte blir stopp i reningsverket. Det är jätteroligt och allt har gått väldigt smidigt hittills, säger Ulf Persson.

Till vintersäsongen 2022/2023 ska reningsverket stå klart för att serva såväl fasta åretruntbostäder som fritidsboende i området Ransby och Branäs. Strax därefter beräknas vattenverket i Branäs vara färdigställt.

Ett gemensamt ansvar

Vårt dricksvatten hämtas från s.k vattentäkter. Därefter renas det i ett vattenverk och levereras ut i våra kranar via exempelvis ett vattentorn. Det använda vattnet rinner sen ut i avloppet och går via avloppsledningsnät till ett reningsverk, där det renas i flera steg innan det återlämnas till naturen i ett vattendrag, sjö eller havet.

I ett avloppsreningsverk sker mekanisk, biologisk och kemisk rening som tar bort exempelvis fosfor och kväve som leder till övergödning, sjukdomsframkallande organismer som virus och parasiter, organiskt material som leder till syrebrist i vatten och partiklar som ex kaffesump eller toalettpapper. Restprodukterna som bildas kan användas för bl.a. biogasutvinning.

I Sverige har vi god tillgång på sötvatten och många av oss tar rent vatten för givet. Men för att säkerställa att vi har tillgång till rent vatten även i framtiden behöver vi ta ett gemensamt ansvar och se till att det vatten vi återlämnar till naturen också är så rent och friskt som möjligt. Något som vi gemensamt tagit fasta på i projektet i Branäs/Ransby.

Hur jobbar man med miljöaspekter i projektet?

Anläggningen byggs för att ha en hållbar och energieffektiv drift och förvaltning och projektet följer kommunens miljömål. De innebär bl.a. att verka för en biologisk mångfald, att kretsloppen är resurseffektiva och fria från farliga ämnen, att naturens ekosystem får en chans att återhämta sig och att energianvändningen är effektiv. Allt material väljs från miljödatabasen Sunda Hus, vilket innebär att materialen och produkterna är bra för både människor och miljö. Anläggningen byggs också för att vara hållbar över tid och klara framtidens krav och behov.

 

Är du nyfiken på hur projektet växer fram, kan du följa det i realtid via vår webbkamera kamera.byggdialog.se